Algemene voorwaarden

Op overeenkomsten tussen B&L Bestia et Lex, Luuk Boerema juridisch adviseur (opdrachtnemer) en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechtbank Noord-Nederland.

Werkzaamheden worden verricht op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief, waarbij alleen daadwerkelijk bestede uren worden gedeclareerd. In overleg zijn ook andere tariefafspraken mogelijk, zoals een vast bedrag (fixed price).

Opdrachtverleningen worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd. De opdrachtovereenkomst omvat de gemaakte afspraken aangevuld met wat partijen in redelijkheid van elkaar mogen verwachten.

De aansprakelijkheid van B&L Bestia et Lex, Luuk Boerema juridisch adviseur is beperkt tot situaties waarin sprake is van wanprestatie. Van wanprestatie is sprake indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht tekortschiet op een wijze, die een goed, met normale vakkennis uitgerust en zorgvuldig handelend opdrachtnemer had kunnen en moeten vermijden, nadat opdrachtnemer door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen. Verder is aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de vergoeding voor B&L Bestia et Lex dat met de uitvoering van de betwiste opdracht is gemoeid.

Privacyreglement

B&L Bestia et Lex heeft een privacyreglement en gaat zorgvuldig en conform de wetgeving met persoonsgegevens om. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt voor zover daarvoor een goede grondslag bestaat. In beginsel gaat het daarbij alleen om NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen. Bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens van minderjarigen worden niet of bij hoge uitzondering verwerkt.

U kunt bij B&L Bestia et Lex opvragen welke gegevens over u zijn vastgelegd. U kunt tevens verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, welk verzoek in beginsel zal worden gehonoreerd, tenzij bewaring strikt noodzakelijk is in verband met bepaalde belangen. Dergelijke verzoeken kunt u richten tot bestia@euronet.nl

B&L Bestia et Lex Luuk Boerema juridisch adviseur laat geen cookies plaatsen, maar kan niet garanderen dat de hosting provider ook geen cookies plaatst.