Juridisch en beleidsmatig advies


Vooraan in de ontwikkelingen


Mijn klanten zijn voornamelijk overheden, ngo’s en bij faunabeheer betrokken organisaties. Maar iedereen die een probleem heeft waar natuurwetgeving of biodiversiteit aan de orde komen kan ik helpen, zoals landgoedeigenaren en boeren.

De afgelopen jaren beoordeelde ik diverse plannen en projecten op hun uitvoerbaarheid in het licht van de natuurwetgeving. Ook deed ik projecten over beheer en schadebestrijding en over de jacht. Bij het merendeel van de opdrachten staat een afweging tussen benutting van natuurwaarden en de bescherming van natuurwaarden centraal. De kunst is om een maatwerkoplossing te vinden. Geen geitenpaadjes, maar een evenwichtige oplossing. Daarin heb ik mij gespecialiseerd. Praktische en uitvoerbare oplossingen binnen de grenzen van de wetgeving.


Voor een overzicht van voorbeelden van recente projecten zie de webpagina: informatie   


Interim werkzaamheden


Toekomstgericht werken en adviseren


De afgelopen jaren heb ik voor diverse overheden werkzaamheden mogen uitvoeren, op interim basis. Vaak mocht ik bijdragen aan vergunningverlening voor complexe projecten, waarbij meerdere overheden en toestemmingen betrokken waren. Bijvoorbeeld projecten op het gebied van de energievoorziening (windturbines) of waterveiligheid (dijkversterkingen). Daarbij kreeg ik vaak coördinerende taken, of vervangende taken voor afdelingshoofden (management). Ook ben ik betrokken bij vraagstukken over organisatieontwikkeling, werving en selectie en het efficiënt organiseren van het uitvoeren van vergunningverlenende taken. Vooral bij invoering van nieuwe wetgeving. Als jurist en bestuurswetenschapper heb ik bij advisering niet alleen oog voor juridische aspecten, maar ook voor bestuurlijke en politieke consequenties. Deze signaleer ik en geef ik zo nodig een plek. Tevens sparringpartner voor management en bestuurder. 

Recent: 

-- Adviseur Vereniging het Reewild;

Lid van de bestuurlijke adviescommissie N2000 Engbertsdijksvenen (provincie Overijssel).


Voor een overzicht van voorbeelden van recente projecten zie de webpagina: informatie


 

Cursussen en opleidingen verzorgenEen ervaren docent


In het verleden was ik docent recht aan het Van Hall Instituut en de Hanzehogeschool. Ook heb ik voor de Open Universiteit gewerkt. Tegenwoordig geef ik cursussen en workshops over natuurwetgeving en natuurbeleid. Bijvoorbeeld de cursus Natuur in de Omgevingswet, die ik ook geef voor Berghauser Pont Academy. Voor Berghauser werk ik ook mee aan de opleiding Stikstofspecialist. Ik werk graag een maatwerkcursus uit voor uw organisatie, bijvoorbeeld over natuurtaken voor de gemeente. Ik voldoe aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs en ben bij het CRKBO geregistreerd als docent. Teksten en publicaties


Nieuwe inzichten voor het voetlicht brengen

Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen rond de toepassing van natuurwetgeving, of de werking ervan te verduidelijken. 

Artikel: Wee de wolf die in een kwaad gerucht staat

Over de wettelijke bescherming van de wolf in Nederland, gepubliceerd in Tijdschrift Ars Aequi, februari 2024.

De wolf lijkt zich langzaam maar zeker (opnieuw) duurzaam te vestigen in ons land. Sommige burgers zijn daar blij mee, anderen zijn van mening dat de wolf niet (meer) past in een dichtbevolkt land als Nederland. De wolf is een beschermd dier, maar tegelijkertijd wordt in ons omringende landen wel enige mate van beheer uitgevoerd. Achtereenvolgens worden in dit artikel de internationale en Europese beschermingsverplichtingen omschreven en de mogelijkheden om daar uitzonderingen op te maken. In de tweede plaats wordt de Nederlandse implementatie van deze verplichtingen in het stelsel van de Omgevingswet besproken. Dit artikel wordt afgesloten met een conclusie over de mogelijkheden en wenselijkheid van het beheer van de wolf.

https://arsaequi.nl/product/wee-de-wolf-die-in-een-kwaad-gerucht-staat/

Boek: Natuur in de Omgevingswet, januari 2024

Chris Backes, Luuk Boerema, Annelies Freriks, Ralph Frins, Teus van Hattum, Fleur Onrust, Frank Warendorf | Boom Uitgevers

Dit boek geeft een uitvoerig overzicht van het natuurbeschermingsrecht zoals dat sinds 2024 is opgenomen in de Omgevingswet en de daarbij behorende uitvoeringsregelgeving. Het natuurbeschermingsrecht is voortdurend in beweging. Met name de stikstofproblematiek krijgt veel aandacht, maar ook bijvoorbeeld het soortenbeschermingsrecht, jacht, en handhavingsaspecten blijven in ontwikkeling. De auteurs hebben getracht een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de verankering van het natuurbeschermingsrecht in de Omgevingswet en de voor dit nieuwe wettelijke kader relevante literatuur en jurisprudentie.

Natuur in de Omgevingswet is bedoeld als hulpmiddel voor wie in de praktijk met het natuurbeschermingsrecht te maken heeft (medewerkers van provincies, gemeenten, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties, etc.), maar is ook geschikt voor het onderwijs. Het boek is geschreven door een zevental auteurs die allemaal zeer deskundig zijn op het terrein van het natuurbeschermingsrecht of delen daarvan.

Verder deel ik analyses en oplossingsrichtingen graag via het publiceren van bijdragen in vakliteratuur.

annotator / vakredacteur tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht ( JM, vakredacteur soortenbescherming) SDU uitgevers, Den Haag

medewerker Tekst en Commentaar Omgevingswet, Kluwer BV, Deventer.