Beschermingsbeleid vóór de wolf, is hoofdzakelijk beschermingsbeleid tégen de wolf

Het beschermingsbeleid voor de wolf in Nederland kan vooral worden gekenschetst als beschermingsbeleid van vee, tegen de wolf en voorlichtingsbeleid aan het grote publiek.

In dit verband kan worden genoemd dat het bestaande Wolvenplan van het IPO een aantal suggesties noemt voor zogenaamde ‘actieve soortenbescherming’.1 Concrete uitwerking van de mogelijke maatregelen (instellen rustgebieden, beperking hondenlosloopgebieden, treffen van verkeersmaatregelen, bevordering van het voorkomen van wilde hoefdieren, als prooidieren) is momenteel niet grondig in provinciale plannen van aanpak gewaarborgd.

Tevens wordt voor de wolf, die tevens is opgenomen in bijlage II van de Hrl, vooralsnog geen invulling gegeven aan de verplichting tot het aanwijzen van gebiedsbescherming onder Natura2000. De minister voor Natuur en Stikstof heeft een recent verzoek om een instandhoudingsdoelstelling voor de wolf op te nemen in het Aanwijzingsbesluit Natura-2000 voor de Veluwe, afgewezen.2 Verder werken een aantal provincies, waaronder de provincie Drenthe, waar een wolvenroedel in het Natura2000 gebied Drents-Friese Wold is gevestigd, aan het realiseren van een ‘wolfvrije regio’.3

Als Nederland serieus werk zou maken van actieve soortenbescherming voor de wolf, dan zou het motiveren van besluiten waarbij een negatieve ingreep op de wolf wordt toegestaan misschien minder moeilijk zijn. Deze lijn van denken zit ook in de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en in een recent juridisch advies van de Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie Capeta, in een zaak over het bejagen van één wolf, in Oostenrijk (Conclusie van AG ĆAPETA van 18 januari 2024 over de zaak Zaak C‑601/22 Umweltverband WWF Österreich, ECLI:EU:C:2024:62).

1Interprovinciaal wolvenplan, 2019, paragraaf 4.3.


2Ontwerpbesluit afwijzing aanwijzing wolf Veluwe, Stcrt. 2023, 28546


3https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/2024/februari/drenthe-onderzoekt-interventi...